POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ „www.dna-zgs.pl”

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników.
  Dane osobowe odwiedzających i korzystających ze strony internetowej „www.dna-zgs.pl” są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz wspólnotowego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219), a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907).
  Z tego względu, w niniejszym dokumencie znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
 2. Słownik podstawowych pojęć.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  • zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
  • administrator/ADO/ZGS – Zakład Genetyki Sądowej sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 14/2, KRS: 0000308323, NIP: 55321965784, REGON: 141411610, reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
  • podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
  • odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
  • zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  • naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  • dane dotyczące zdrowia – oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
  • organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, w przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • serwis /strona internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod domeną www.dna-zgs.pl , a także jej podstron w szczególności www.dna-zgs.pl/dystrybucja.
 3. Dane administratora danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Genetyki Sądowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 14/2, KRS: 0000308323, NIP: 55321965784, REGON: 141411610, e-mail: biuro@dna-zgs.pl.
 4. Dane inspektora ochrony danych osobowych.
  Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych.
Imię i nazwisko: Piotr Kuźniar, telefon: (22) 789 85 06, e-mail: biuro@dna-zgs.pl
 5. Zakres zastosowania polityki prywatności.
  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ADO jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w związku z funkcjonowaniem lub za pośrednictwem strony internetowej: www.dna-zgs.pl, a także jej podstrony www.dna-zgs.pl/dystrybucja. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ADO z innych źródeł. ADO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności.
 6. Cel przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu
  1. dokonania na Państwa żądanie określonych czynności związanych na przykład z informacją na temat prowadzonej przez Administratora działalności lub przekazaniem informacji handlowych celem ewentualnego zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym stosowania plików cookies o których mowa w rozdziale 12. co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 7. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podawane w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy oraz miejscowość), numer telefonu, adres e- mail, ewentualnie firma jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dane zebrane za pomocą plików cookies, o czym mowa w rozdziale 12.
 8. Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonaniu czynności w ramach prowadzonej przez ADO działalności lub działającym na zlecenie ZGS, tj.: pracownikom i współpracownikom ZGS, dostawcom usług, systemów, narzędzi i programów IT oraz podmiotom obsługującym te systemy, narzędzia i programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług konsultingowych oraz audytowych, a także kurierskich oraz operatorom pocztowym. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  • w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody tj. do momentu usunięcia przez Państwa konta użytkownika;
  • w przypadku danych przetwarzanych celem realizacji zawartej z Państwem umowy o wykonanie wybranych badań laboratoryjnych dane przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a następnie do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ww. umową, nie później jednak niż do złożenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania;
  • w przypadku danych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies, w zależności od rodzaju plików (niezbędne lub opcjonalne) dane przetwarzane będą do momentu złożenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu (niezbędne pliki cookies) lub do momentu wycofania zgody (opcjonalne pliki cookies).
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  • ADO przetwarza Państwa dane samodzielnie – brak współadministrowania.
  • ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych z zastrzeżeniem wykorzystywania plików cookies, co zostało opisane w rozdziale 12 niniejszej polityki prywatności.
 11. Katalog praw jakie przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ADO.
  • Prawo dostępu do danych osobowych.
   Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO, albo które ADO pozyskał od innej osoby. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Informujemy, iż w zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e- mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO lub dokonać usunięcia konta użytkownika.
  • Prawo wniesienia skargi.
   Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Wymóg podania danych osobowych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w rozdziale 7 niniejszej polityki prywatności jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż realizacja usług ZGS na Państwa rzecz może okazać się niemożliwa (dot. zamówienia badań laboratoryjnych, zakupu produktów, usług oraz wykorzystywanych przez stronę niezbędnych plików cookies).
  • Prawo do usunięcia danych osobowych.
   Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ZGS niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ZGS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem.

   Prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ZGS z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu.
   Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W tym przypadku interesem ZGS przetwarzania danych w zakresie Państwa adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego jest prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies na zasadach określonych w rozdziale 12 niniejszej polityki prywatności.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
   Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ZGS. Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ZGS. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać, aby ZGS przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ZGS ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • gdy ZGS nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZGS są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych.
   Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ZGS niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ZGS albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ZGS.
 12. Polityka cookies
  • W ograniczonym zakresie ZGS może zbierać Państwa dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na przedmiotowej stronie internetowej. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  • Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.
  • W tym zakresie ZGS przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującego przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W tym wypadku interesem ZGS jest umożliwienie użytkownikom poruszanie się po stronie www.dna-zgs.pl (niezbędne pliki cookies) oraz zapewnienia funkcjonowania strony www.dna-zgs.pl w sposób najbardziej wydajny, optymalny oraz zgodny z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników (funkcjonalne poliki cookies), a także umożliwienia ZGS poinformowania użytkowników o świadczonych usługach za pośrednictwem reklamy.
  • Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie Państwa preferencji.
  • Pliki cookies w przypadku strony internetowej www.dna-zgs.pl służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że osoba odwiedzająca stronę internetową widziała określone treści z danej witryny internetowej.
  • ZGS korzysta z 2 rodzajów cookies wymienionych poniżej:

   a) Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające odwiedzającym poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych cookies strona internetowa, z którego korzysta odwiedzający może nie wyświetlać się poprawnie.

   b) Preferencyjne pliki cookies – pliki stosowane w celu zwiększenia przyjazności strony internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Funkcjonalne pliki cookie strony internetowej, które przechowywane są przez ZGS na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na stronie internetowej.

   c) Statystyczne pliki cookies – pliki stosowane w celu określenia danych nt. treści najczęściej przeglądanych przez użytkowników strony.

   d) Marketingowe pliki cookies – pliki stosowane w celach marketingowych, pozwalające na spersonalizowanie wyświetlanych użytkownikowi reklam.

  • Ponadto w przypadku chęci usunięcia istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki. Możecie Państwo zrezygnować lub modyfikować cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www:

   a) przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;

   b) przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;

   c) przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;

   d) przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;

   e) przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;

   f) w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
 13. Środki bezpieczeństwa stosowane przez ZGS
  W celu zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych ZGS oraz podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie stosownej umowy powierzenia stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, jak np.:
  • kontrola dostępu do systemu informatycznego,
  • dostęp do komputerów ZGS tylko dla upoważnionych osób, − firewall,
  • system antywirusowy,
  • szyfrowane połączenia.
 14. Linki zewnętrzne
  Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od ZGS stron internetowych. Prosimy pamiętać, że ZGS nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.
 15. Postanowienia końcowe
  • ZGS zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności.
  • Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 5 października 2023 r.